ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์เพลงนั้นแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ได้เป็น 2 ประเภทคือ

ลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม หมายถึงทำนอง และคำร้อง ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์หลักซึ่งจะมีผู้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลก

ลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุ หมายถึง งานอันประกอบด้วยลำดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใดนำมาเล่นซ้ำได้อีกรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วยงานสืบเนื่อง ได้แก่ งานดัดแปลง งานรวบรวม อาทิเช่นในรูปแบบของ CD,VCD,DVD หรืออื่นๆ ซึ่งในส่วนของงานโสตนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือเจ้าของ Master ชุดนั้นๆ ซึ่งใน 1 เพลงอาจจะมีเจ้าของโสตหลายเวอร์ชันก็เป็นได้

บทกำหนดโทษ

หากบุคคลใดกระทำการ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือทำสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดสิทธิ จะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาในบทความนี้ขอกล่าวเฉพาะในคดีอาญาละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้บัญญัติระวางโทษมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ลักษณะของความผิดกล่าวคือ

* ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงซึ่งทำเพื่อการค้า (มาตรา 69 วรรคสอง) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๔ ปี หรือ ปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

* ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมซึ่งได้กระทำเพื่อการค้า (มาตรา 70 วรรคสอง) ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ ๓ เดือน ถึง ๒ ปี หรือ ปรับตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ